Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 за сезон 2023 на къмпинг „АйлякЪ“

ВАЖНО:  Моля, всички наематели и гости да спазват противоепидемичните мерки за недопускане разпространението на COVID-19.

I. Поставянето на каравани се осъществява единствено по начин регламентиран от общия план и приложената по-долу схема за разположение по места. На територията на къмпинга не се допуща, според закона, изграждането или поставянето на обекти различни от каравана, кемпер, беседка, заслон, лек дървен навес. Поставяеми или временни могат да бъдат само служебните или обслужващите обекти(бунгала,контейнери), за които са изготвени и  подадени до съответните органи необходимите документи.

Палатки не се допущат на територията на къмпинг „АйлякЪ“!

Забранено е преотдаването на каравани и терени!

С цел да се даде добър достъп и гледка към морето и на задните линии,  алеите между караваните са между 10-13м. и е забранено паркирането за повече от 10 мин.

 

II. Всеки парцел е с размер от 100 кв.м.(10х10). В него могат да се поместят каравана или кемпер до 8м/2.5м.заедно с тента или форселт, според указаното разположение.

При наемане на терен за цял сезон, се сключва договор за наем за даден период и се вписват лицата имащи правото на пребиваване (до двама възрастни и техните деца). При отсъствие на основните наематели е допустимо пребиваването на близки и роднини, които са изрично вписани предварително в договора. При едновременно пребиваване, допълнителните лица заплащат такса като гост посетители.

За кратковременно пребиваващи, позволеният брой на лица  в един нает парцел е до 2 /двама/ човека  над 18г. и  2 деца до 18г.  След  допълнително  заплащане, според описаните по-долу цени,  в един парцел, могат да бъдат допуснати  за деня още до 2 /две/ лица над 12г., със статут на гостуващи посетители  към наемателя. Деца до 12г. не се таксуват.

ІІІ.  Цените за ползване на наетите  места се определят според местоположението съгласно  общия план и включват:

– ползване на санитарни помещения( душове, WC)
– достъп и паркиране на едно превозна средство
– сметоизвозване
– видеонаблюдение и охрана
– поддържанe на зелените площи и терени и обезпаразитяването им.

Цената не включва:

– разходи за консумирана ел. енергия. (Всички места разполагат с индивидуален електромер. Заплащането за ползваното електричество ще се извършва ежемесечно.)
– разходи за консумирана вода

IV. Цени за други услуги :

  1. За всеки втори, трети и тн.пребиваващ автомобил се заплаща по 10 лв.на ден или абонамент от 300 лв. за сезон.
  2. За гост посетители  се заплаща по 10 лв на ден за автомобил и по 10 лв за всички лица над 12 години. Домакина има грижата за посрещането, изпращането и спазването на вътрешните правила на къмпинг “ АйлякЪ“.

 

V.Други условия:

1.Паркирането на всички автомобили ще се осъществява на обособените паркинги. Забранено е паркирането извън тях с цел опазване на зелените площи и инфраструктурата на къмпинга.

 2.Допустимата мощност на консумираната ел.енергия е максимум 3,5 kW и се регулира чрез поставените в ел.табло предпазители от 16 А. При падане на предпазителя поради неизправност в ел. инсталация или превишаване на допустимата мощност, наемателят е длъжен да уведоми служител на къмпинга. Това е максималната разрешена мощност поради лимит в централното електроподаване!

3.На територията на къмпинг „АйлякЪ“  се допускат само декоративни домашни любимци, след представяне на валиден паспорт и нанесени ваксини. При преминаване на общите територии , кучетата трябва да бъдат на повод и с намордник при по-агресивни екземпляри. Отговорността за домашния любимец е изцяло на стопанина му, както и почистването на  неговите отпадъци. 

4.Наемателите и техните гости и посетители могат да разполагат личните си вещи само в очертанията на парцела, избран от тях, съгласно схема на разположение на всяка каравана. При ползването на парцела извън наличната схема и при разполагане на вещи извън размерите му, наемателя е длъжен да реорганизира за собствена сметка оборудването и да премести съоръженията си. 

5.Къмпинга не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на наемателите, причинени от аварии, свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването, причина за което имат трети лица. Също така не носи отговорност в  случай на невъзможност да се ползва услугата, която предоставя и при нанесени имуществени и неимуществени вреди поради форсмажорни обстоятелства, природни стихии, бедствия, бури, силен вятър, дъжд и др. За по-спокойно пребиваване, молим наемателите да сключват необходимите застраховки, особено ако се оставят караваните на паркинг за зимуване! 

6.Къмпинга не носи отговорност за забравени, изгубени, откраднати или оставени без надзор вещи. 

7.Почистването на наетия парцел по време на ползването му, се извършва от наемателя. При констатиране на неподдържан или непочистен терен, на наемателя се отправя писмено предупреждение и срок за изпълнение. Ако и тогава не се извършат необходимите действия служител на къмпинга почиства терена, а наемателя заплаща  глоба от 50лв. 

8.Сметта се изхвърля в контейнери на определените за това места , а в наетите площи да се използват защитени от животни кошове за боклук с капаци.

9.Служителите на къмпинга извършват обслужването, почистването и поддържането на съоръженията за ток,вода и канализация и зелените площи само на общите части, както и на  крайбрежната ивица от водорасли и наносни материали.За всички останали услуги се договарят и заплаща допълнителна цена. 

10.Потвърждаване на резервациите за летен сезон  2023 г. трябва да бъде не по-късно от 15.04.2023 .  Заплащането на 50% от сумата е до 31.04.2023 г., а доплащането до 100% не по-късно от 20.05.2023г. Непотвърдилите до 16.04.2023г. ще трябва незабавно да освободят наетите терени, за да могат същите  да се подговят за следващия наемател навреме. Като краен срок за изнасяне се определя 30.04.2023г., в противен случай Дружеството ще предприеме необходимите мерки по извеждането на собственоста на наемателя извън границите на къмпинга, без това да се счита за самоуправство.

11.Всички дейности по настаняването, оборудването и ремонта на навеси и слънцезащитни съоръжения  трябва да приключат не по-късно от 15.06.2023 г.

12.Заплащането на престоя на караваните и кемперите за времето до летен сезон 2024г. се извършва най-късно до 01.10.2023г. в пълен размер. Незаплатилите ще бъдат помолени след изтичане на срока по договора за летен сезон да освободят наетия терен до 30.10.2023г., в противен случай ще бъдат предприети мерки по принудителното извеждане на превозното средство от територията на къмпинга. 

13.За всякакви възникнали въпроси Наемателите да се обръщат към служителите на къмпинг „АйлякЪ“.

14.Дружеството си запазва правата за промяна на цените за всеки сезон и общите условия.

15.Сроковете на подписаните договори за наем се удължават чрез подписване на анекс между страните.

Дружеството стопанисващо къмпинг „АйлякЪ“ си запазва правото да не продължи срока на подписан договор дори при наличие на фактическа възможност за това !